مصاحبه‌های اخیر

عارفه ضیایی

دانشجوی دوره هفتم سئو تخصصی

محمدجواد سجده

دانشجوی دومین دوره غیرحضوری برنامه نویسی پایتون

مینا امینیان

دانشجوی اولین دوره غیرحضوری طراحی تجربه کاربر

نوشین قدسی

دانشجوی دوره چهارم برنامه نویسی جاوا و اندروید

پیوند آزادی

دانشجوی دوره چهاردهم طراحی و برنامه نویسی سایت

نظرات دانشجویان دوره‌ها

دوره طراحی و برنامه‌نویسی سایت

پیوند آزادی

دانشجوی دوره چهاردهم طراحی سایت

پوریا تهرانی و مهرداد علی‌بخشی

دانشجویان دوره دوازدهم طراحی سایت

شکیبا شاهرخی

دانشجویان دوره هشتم طراحی سایت
دانشجویان دوره یازدهم
دانشجوی دوره یازدهم
دانشجوی دوره هشتم
دانشجوی دوره هفتم
دانشجویان دوره هفتم
دانشجویان دوره دهم
دانشجویان دوره نهم
دانشجویان دوره دهم
دانشجویان دوره نهم

دوره سئو تخصصی

عارفه ضیایی

دانشجوی دوره ششم سئو تخصصی

یگانه اخوان

دانشجوی دوره ششم سئو تخصصی

علی سخا

دانشجوی دوره هفتم سئو تخصصی
دانشجویان اولین دوره غیرحضوری
دانشجوی دوره پنجم
دانشجویان دوره چهارم
دانشجویان دوره سوم
دانشجویان دوره دوم
دانشجوی دوره اول
دانشجوی دوره اول

دوره طراحی تجربه و رابط کاربر

مینا امینیان

دانشجوی اولین دوره غیرحضوری طراحی تجربه کاربر

مائده سلیمانی

دانشجوی اولین دوره غیرحضوری طراحی تجربه کاربر

مسیح صدری

دانشجوی دوره چهارم طراحی تجربه کاربر
دانشجوی دوره اول غیرحضوری
دانشجویان دوره پنچم
دانشجویان دوره پنجم
دانشجویان دوره پنجم
دانشجویان دوره سوم
دانشجویان دوره دوم

دوره برنامه نویسی جاوا و اندروید

کیان هاشمی

دانشجوی دوره غیرحضوری برنامه نویسی جاوا و اندروید

هادی عابدی

دانشجوی دوره پنجم برنامه نویسی جاوا و اندروید

نوشین قدسی

دانشجوی دوره چهارم برنامه نویسی جاوا و اندروید
دانشجویان دوره پنجم
دانشجویان دوره چهارم
دانشجویان دوره سوم
دانشجوی دوره دوم
دانشجوی دوره دوم

دوره برنامه‌نویسی پایتون

محمدجواد سجده

دانشجوی دومین دوره غیرحضوری برنامه نویسی پایتون

سروش سروری

دانشجوی دوره پنجم برنامه نویسی پایتون

مهدی خان‌پور و الناز فراهانی

دانشجویان دوره ششم برنامه نویسی پایتون
دانشجویان دوره ششم
آکادمی آمانج
مهارت آموزی جهت ورود به بازار کار

تاییدیه ها

تهران - امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد ۱۱۴