۲۹ مهر ۱۳۹۹

استاد آرمان رکنی

طراح رابط کاربر

۲۹ مهر ۱۳۹۹

استاد افشین محمدی

طراح رابط کاربر

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

استاد علی بابایی

طراح رابط و تجربه کاربر
آکادمی آمانج
مهارت آموزی جهت ورود به بازار کار

تاییدیه ها

تهران - امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد ۱۱۴

 

                                          
بستن