۲۰ اسفند ۱۳۹۸

مهندس امیراحمد ادیبی

توسعه دهنده اندروید
آکادمی آمانج
مهارت آموزی جهت ورود به بازار کار

تاییدیه ها

تهران - امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد ۱۱۴

 

                                          
بستن