دومین دوره طراحی تجربه کاربری

برنامه درسی دوره

جلسه اول

نقد و بررسی دوره


توجه: اطلاعات نقد و بررسی که در زیر آمده است توسط کانون کارآفرینی دانشگاه تهران توسط شرکت کنندگان دوره قبل جمع آوری شده است.

نامعلوم

رتبه ثبت شده
  • 1 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 4 ستاره ها0
  • 5 ستاره ها0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • 500 هزار تومان
  • دسترسی نامحدود
  • گواهی پایان دوره
با شرکت در دوره های تابستانه کانون کارآفرینی از تخفیفات ویژه برخوردار شوید.
X