آدرس دفتر

تهران خیابان شمالی نرسیده به بلوار جنوبی شهرک آزادی

اطلاعات تماس

آکادمی آمانج
مهارت آموزی جهت ورود به بازار کار

تاییدیه ها

تهران - امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد ۱۱۴